Continue Reading ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ୱାନ ନେସନ୍ ୱାନ ରାସନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ୱାନ ନେସନ୍ ୱାନ ରାସନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା

Continue Reading କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ଜୁଲାଇ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ କର ‘ୱାନ୍ ନେସନ୍ , ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ’

କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ଜୁଲାଇ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ କର ‘ୱାନ୍ ନେସନ୍ , ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ’

Continue Reading ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ” ବାହାନା ନ କରି ୱାନ ନେଶନ ୱାନ ରାଶନ କାର୍ଡ ନିୟମ ଲାଗୁ କର “

ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ” ବାହାନା ନ କରି ୱାନ ନେଶନ ୱାନ ରାଶନ କାର୍ଡ ନିୟମ ଲାଗୁ କର “